Articolul 33

Implementarea şi monitorizarea naţională

  1. Potrivit sistemului lor de organizare, statele părţi vor desemna unul sau mai multe puncte de contact în cadrul Guvernului pentru probleme referitoare la implementarea prezentei convenţii şi vor acorda atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de coordonare în cadrul Guvernului pentru a facilita măsurile aferente, în diferite sectoare şi la diferite niveluri.
  2. Statele părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi administrative, îşi vor menţine, consolida, desemna sau stabili fiecare un cadru care să includă unul ori mai multe mecanisme independente, după cum este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei convenţii. La desemnarea sau stabilirea unui asemenea mecanism, statele părţi vor ţine cont de principiile referitoare la statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului.
  3. Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa pe deplin la procesul de monitorizare.

Articolul 34

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

  1. Se va constitui un comitet pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (denumit în continuare Comitetul), care va îndeplini funcţiile prevăzute în continuare.
  2. Comitetul va fi alcătuit, în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii, din 12 experţi. După alte 60 de ratificări sau aderări la Convenţie, numărul membrilor în Comitet va creşte cu 6 membri, atingând un număr maxim de 18 membri.
  3. Membrii Comitetului vor acţiona în nume propriu şi vor avea o înaltă ţinută morală, competenţă şi experienţă recunoscute în domeniul prezentei convenţii. La nominalizarea candidaţilor lor, statele părţi sunt invitate să ţină cont de prevederea stabilită la art. 4 alin. 3 din prezenta convenţie.
  4. Membrii Comitetului vor fi aleşi de statele părţi, acordând atenţie distribuţiei geografice echitabile, reprezentării diferitelor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice, reprezentării echilibrate pe criterii de sex şi participării experţilor cu dizabilităţi.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *