Capitolul XI Răspunderi și sancțiuni

Articolul 141

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 41 alin. (2)art. 52 alin. (4) și art. 96 constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează potrivit legii.

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 alin. (3)art. 91 alin. (3) teza întâi și art. 118 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinară.

Articolul 142

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a)nerespectarea obligației prevăzute la  10 alin. (1);

b)nerespectarea obligației prevăzute la  10 alin. (2);

c)nerespectarea obligațiilor prevăzute la  11 alin. (1)și (3);

d)nerespectarea obligației prevăzute la  12 alin. (1);

e)necomunicarea de către organele de poliție a rezultatelor verificărilor specifice privind identitatea mamei, în conformitate cu prevederile  12 alin. (3);

f)neefectuarea de către serviciul public de asistență socială a declarației de înregistrare a nașterii, în conformitate cu prevederile  12 alin. (6);

g)nerespectarea obligației prevăzute la  12 alin. (7);

h)nerespectarea obligației prevăzute la  14 alin. (1);

i)nerespectarea obligațiilor prevăzute la  16și la art. 23 alin. (3);

j)nerespectarea prevederilor  27 alin. (2)-(4)și ale art. 87;

k)nerespectarea prevederilor  40 alin. (1)și (4);

l)nerespectarea prevederilor  52 alin. (2);

m)nerespectarea prevederilor  74;

n)nerespectarea prevederilor  84 alin. (3);

o)nerespectarea prevederilor  91 alin. (2);

p)nerespectarea prevederilor  97;

r)nerespectarea obligației prevăzute la  98 lit. a);

s)nerespectarea obligației prevăzute la  102;

ș) nerespectarea obligației prevăzute la art. 104 alin. (1);

t)nerespectarea prevederilor  118 alin. (1) lit. c)-k);

ț) nerespectarea prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la  a)c)g)h)i)k)m)n)o)r)s)și ș);

b)cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevăzute la  f)și l);

c)cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la  b)d)p)și ț);

d)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la  e)j)și t).

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii se fac de către ofițerii și agenții de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. i)j)o) și p), precum și de persoane anume desemnate dintre cele cu atribuții de control din:

a)Ministerul Sănătății, pentru contravențiile prevăzute la  (1) lit. a)c)și d);

b)Ministerul Afacerilor Interne sau structurile subordonate acestuia, după caz, pentru contravențiile prevăzute la  (1) lit. b)și e);

c)Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru contravențiile prevăzute la  (1) lit. h)k)m)n)r)s)ș)t)și ț);

d)Ministerul Educației Naționale, pentru contravenția prevăzută la  (1) lit. l);

e)consiliul județean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la  (1) lit. f)și g).

Articolul 143

Contravențiilor prevăzute la art. 142 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *