Capitolul I Dispoziții generale, definiții și principii

Articolul 1

Prezenta lege reglementează drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a acestora.

Articolul 2

(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale

(2) De dispozițiile prezentei legi beneficiază copiii și adulții cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reședința în România.

Articolul 3

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele principii:

a)respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

b)prevenirea și combaterea discriminării;

c)egalizarea șanselor;

d)egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;

e)solidaritatea socială;

f)responsabilizarea comunității;

g)subsidiaritatea;

h)adaptarea societății la persoana cu handicap;

i)interesul persoanei cu handicap;

j)abordarea integrată;

k)parteneriatul;

l)libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

m)abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

n)protecție împotriva neglijării și abuzului;

o)alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

p)integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății.

Articolul 4

Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *