Articolul 10^1
(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii a prevederilor art. 7 alin. (1).
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către inspectorii sociali.
(4) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
(5) În situația prevăzută la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (3) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.
(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(7) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (3) și (4) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută la alin. (1).
Articolul 11
În aplicarea prezentei legi, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a drepturilor, se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 12
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *