Articolul 4

(7) Alocația de stat plătită în condițiile prevăzute la alin. (6) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.

(8) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (3) sumele cu titlu de alocație de stat plătite conform alin. (6) se fac venit la bugetul de stat.

(9) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (3) măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocația de stat se va acorda potrivit situației în care se află copilul.

(10) În situația în care copiii prevăzuți la alin. (9) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocație de stat capitalizată în condițiile alin. (6) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.

(11) După împlinirea de către copiii prevăzuți la alin. (3) a vârstei de 18 ani, aceștia beneficiază de alocație de stat pentru copii în aceleași condiții ca tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3).

Articolul 5

(1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, situația privind copiii care au decedat.

(2) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite agențiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.

(3) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar agențiilor teritoriale situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii.

(4) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite agențiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (2) și (3).

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *