ART. 36

(1) Organul de conducere al filialei este Adunarea Generală, constituită din delegaţi aleşi de adunările generale ale sucursalelor, statutar constituite în raza filialei.

(2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an la convocarea Consiliului director al filialei şi este statutar constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul delegaţilor.

(3) Hotărârile Adunării generale a filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

(4) Adunarea generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul director al filialei, la cererea a 2/3 din numărul delegaţilor.

(5) Convocarea Adunării generale în şedinţă extraordinară se aduce la cunoştinţa membrilor filialei in scris, prin afisare la sediul filialei prin scrisoare

recomandata sau posta electronica , cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se scopul pentru care a fost convocată.

(6) Norma de reprezentare a membrilor filialei în Adunarea generală va fi stabilită de Consiliul director al acesteia, organizatorii sucursalelor  fiind obligatoriu delegaţi în Adunarea generală.

(7) Numărul delegaţilor fiecărei sucursale va fi stabilit prin hotărârea Consiliului director al filialei, în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei si  statutului propriu al filialei.

ART. 37 – Adunarea generala a filialei are următoarele atribuţii:

  1. Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei şi a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
  2. Aprobă şi modifică Statutul filialei cu conditia respectarii Statutului asociatiei;
  3. Alege membrii Consiliului director al filialei, presedintele facand parte obligatoriu din Consiliul director ;
  4. Alege membrii Consiliului director al filialei
  5. Revoca membrii Consiliului Director al filialei
  6. Alege delegaţii la Adunarea generală a asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului acesteia, a regulilor generale de organizare şi desfăşurare a Adunării generale şi a hotărârilor Consiliului director national;
  7. Alege si revoca membrii Comisiei de cenzori ;
  8. Aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori la nivelul filialei
  9. Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *